ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ส่งเสริมพุทธศาสนา นำโดยท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าทำบุญและถวายเทียนพรรษาที่วัดโดยอนุบาล และ ป.1-3 ถวายเทียนพรรษาที่วัดป่าสันติวัน บ้านหนองพะเนาว์ ส่วน ป.4-6 ถวายเทียนพรรษาที่ วัดราชาวาส บ้านง่อน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กับลูก ๆ นักเรียนได้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการทำบุญ สืบสานประเพณีต่อไป

                T08         T07

                T05         T04

                T03         T01

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด