ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

ในปีการศึกษา 2560 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากค่ายวิชาการไปใช้ในการเรียน และพัฒนาต่อยอดกับรายวิชาต่างให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 

                 IMG 2675          IMG 2676

 

                 IMG 2685          IMG 2726

 

                 IMG 2735          IMG 2807

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด