เขียนโดย Super User

thai2561

   ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๑๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒ จะมีการจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือกระดับศูนย์ฯ ในวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน  รายละเอียดการแข่งขันดังนี้

 

ระดับชั้น ป.๔- ป.๖  การแต่งกลอนสี่ จำนวน ๔ บท   

ประเด็น   "ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย"

 

ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) จำนวน ๔ บท
ประเด็น  "สืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๙ และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ ๑๐ ให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย"

 

* ให้ตั้งชื่อเรื่องใหม่ให้ครอบคลุมตามประเด็นดังกล่าว

-------------------

ครูอุบลรัตน์  หล้าชาญ

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖/ประธานกรรมการ