บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (28)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางวีณา มิตรยอดวงศ์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตร
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวจริญญา นาคะอินทร์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายรักพงศ์ บุญล้อม
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวภัคภิญญา อุทัยวัฒน์
 • ตำแหน่ง ครุอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.ภาษาไทย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายแสนสุข แสนอุบล
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์ เสนสิทธิ์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวอรชร ศรีเวียงธวัช
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ศษ.บ.การประถมศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ม.3/2
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายสุวิทย์ นิลนนท์
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.พลศึกษา
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 2 จาก 2