Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาวนงรักษ์ ยุงไธสง
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ก.ศม.คณิตศาสตร์
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.3
  • การติดต่อ: -
Read 561 times