บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (26)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาววริศรา อุปัญญ์
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวศศิธร ศรีสำราญ
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางรุ่งฤดี สุนารักษ์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.1/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางรุ่งทิพย์ สุจริต
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.3/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวอมรรัตน์ คำสงค์
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวเอื้ออารีย์ ไชยศรี
 • ตำแหน่ง -
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชา
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายเทพศักดา แสนโคตร
 • ตำแหน่ง ครูอาสา
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายชลภิวิชญ์ ศรีบุศยกุล
 • ตำแหน่ง ครูอาสา
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายอนุวัฒน์ สุขพอดี
 • ตำแหน่ง ครูอาสา
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวชุติมา แสนสากล
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชา
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 2 จาก 2