Rate this item
(1 Vote)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายเสด็จ แก้วแสนเมือง
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
  • วุฒิการศึกษา: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครุประจำวิชาคอมพิวเตอร์
  • การติดต่อ: -
Read 547 times