Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายเทพศักดา แสนโคตร
  • ตำแหน่ง: ครูอาสา
  • วุฒิการศึกษา: -
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
  • การติดต่อ: -
Read 418 times